Sumpskog

Färdsleskogen
 
Området utgörs av en gammal, fuktig och olikåldrig blandskog som övergår i
välutvecklad sumpskog utmed en mindre bäck .  Sumpskogen är kanske den mest
intressanta naturtypen i området. Här finns en rad intressanta strukturer som gamla
alar, gläntig fuktig mark, döende och döda träd samt senväxta granar och tallar.
Ett flertal gamla drygt 200-åriga tallar noterade.
Areal: Ca 40 hektar. 
Arter:  Gullpudra, blåtryffel, glansfläck , rostfläck , klippkaka  brunpudrad nållav, hållav, brödtaggsvamp, jordporing.
Dessutom insamlades en liten kollekt av liten spiklav  (sällsynt på senväxt gran; starkt nordlig art som är mkt sällsynt i södra Sverige). Av fåglar har tretåig hackspett, spillkråka, duvhök och bivråk obs. Hittills har 153 signalarter hittats varav 16 rödlistade.

Naturvärdesbedömning: Mycket höga naturvärden. Reservat 2016.