Iglekärr

Invigning den 6 aug. 2016

Skogen vid Iglekärr är på 75 hektar.

Den ligger väster om Eklidernas naturreservat.

Gammelskog med tallar och ekar på 150 år-eller mer.

I stort sett opåverkat av skogsbruk.

Iglekärrsområdet utgör tillsammans med Eklidens naturreservat ett skarpt markerat höjdområde i Risvedens utkant som skjuter fram mot de uppodlade markerna västerut. Mot norr sluttar formationen brant ned mot ordlingslandskapet vid Ryksdamm och den väg som löper mellan Skepplanda och Kvarnabo. Terrängen är starkt kuperad med lodytor och blockbranter.

 

Syftet med naturreservatet är att: Bevara och förstärka de höga naturvärden som finns i området och som är kopplade till orördhet och barrblandskog med hög ålder. Trygga och förstärka livsbetingelserna för områdets  värdefulla flora och fauna, däribland flera arter rödlistade kryptogamer. Arter som klockgentiana, myrlilja och klockljung finns i den centrala delen.

Ett fyrtiotal signalarter, varav 16 rödlistade, har hittats. Senaste fynden: hängticka, fågelfotmossa, skör nervmossa! Tillsammans med angränsande reservat skapa ett stort sammanhängande område som inbjuder till friluftsliv och naturstudier.

Vildmark

 

Sjöar, mossar, hällmarkstallskog, goda lövinslag kännetecknar denna skog.

Ansluter till naturreservatet Ekliden.

 

Kan nås från Sålanda eller vägen Skepplanda--Kvarnabo vid Ryksdamm.

Myrliljans marker

Vid gammelgranen nära St. Iglekärr.

 

Leif vid den groteska jättegranen.

Från centrala myrområdet

 

Små ögon i skogen.

Korktaggsvampar

 

Signalarter

Urskogskriterier

 

Svår barndom för denna tall

Vattenblänk

 

Skönhetsvärden

Iglekärr

Röd näckros

Gammeltallen

 

200-årig tall

alar

 

Knippen med alar

aspar

 

Risvedens asprikaste område

signalart

 

Rävtickor på asp

signalart

 

Gräddporing (sydlig) visar på goda naturvärden

rödlistat

 

Jättemusseron

Invigning av reservatet den 6 aug. 2016

med installation av konstverk av Skulptören Tommy Craggs från England. Utskuret ur ekstock med hjälp av motorsåg. Ett mästerverk nu på plats vid Iglekärr.

Ett 50-tal personer var närvarande. Naturarvets Lo Jarl höll anförande med stort tack till alla som bidragit till skyddet av Iglekärrs gammelskogar- för all framtid.

Naturarvets insamling under tre år samt statliga pengar bidrog till skyddet av detta reservat. 

Skogsbranden maj 2018. Mitt i olyckan kan man ändå konstatera att det finns positiva effekter för biologisk mångfald som tillskapas av brand. Intressant att följa utvecklingen.  Areal 18 ha.

Karta Iglekärr med Ekliden

Reservat 2016