Kroksjöområdet

Syfte: Att bibehålla ett opåverkat skogsekosystem samt att därigenom bevara förutsättningarna för ett rikt växt- och djurliv och för vildmarksupplevelser.

 

Areal: Arealen uppgår till 195 hektar, varav 115 ha barrskog, 57 ha myr, 1 ha substratdominerad mark och 22 ha vatten. Avsatt 1994.

 

Läge: Beläget 10 km öster om Älvängen, 22 km norr om Lerum och 35 km nordost Göteborg.

 

Sevärdheter: Stora Kroksjön och sportfisket. Här finns bl. a. självreproducerande bestånd av röding och elritsa. Öring och regnbåge utplanteras årligen. Abborresjöns fiskevårdsförening tillhandahåller fiskekort. En stig leder runt sjön. Fyra vindskydd har iordningställts utefter stigen. Höjdpartiet norr om sjön erbjuder en storslagen utsikt över sjön och den omgivande skogen. Långemossen i väster med stora mängder av myrlilja och orkidéer samt torpruinen Hällspånga, bebodd till 1850.

 

Naturförhållanden: Området präglas av en mosaik av barrskog, fukthedar och kärr. Stora Kroksjön är en näringsfattig sjö, till största delen kantad av flacka stränder. Längs den norra stranden stupar berget dock brant ner i sjön. Några jättegrytor finns i branten. Längs östra stranden växer rikligt med klockgentiana. Nivåskillnaderna är måttliga, omkring 35 meter.

 

Området torde för 150 år sedan till största delen ha varit mer eller mindre trädlös mark, närmast av ljunghedskaraktär. På kartan från 1840-41 betecknas stora delar av området som "bergbunden ljungmark". Efter spontan igenväxning präglas markerna idag av en olikåldrig naturskog med en äldre vidkronig tallgeneration och en något yngre trädgeneration av främst gran och björk. Riklig förekomst av avdöende en vittnar om tidigare stadier med ett mera öppet landskap. Skogen har nu börjat självgallra , torrakor och lågor av framförallt tall förekommer talrikt.

 

Skogsbruk har i modern tid bedrivits i mycket begränsad omfattning. Två smärre planteringar av gran respektive tall finns i den sydvästra delen av området. Nordost om sjön har ett mindre hygge tagits upp och lämnats för spontan föryngring. Skogen utgörs till större delen av barrblandskog med tall som dominant med inslag av gran och björk samt lokalt asp, oxel och yngre ek. I övrigt förekommer partier med hällmarkstallskog och sumptallskog. De många kärren är karaktärsgivande för området. Såväl trädbeväxta som öppna kärr är vanliga, liksom smala kärrdråg dominerade av högvuxen pors. PÅ många håll kantas kärren av små sluttande fukthedar, rika på blåtåtel och myrlilja. I västra kanten finns ett större kärrkomplex, Långemossen, med anmärkningsvärt rik förekomst av myrlilja och fläckigt nyckelblomster. Andra västliga arter som är väl företrädda är klockgentiana, klockljung, vågig sidenmossa, grov hakmossa och falsk vitmossa. Av hotade växtarter har noterats granspira och strandlummer.

 

Fågelfaunan kännetecknas av typiska barrskogsarter av vilka kan nämnas tjäder, orre, skogssnäppa, pärluggla, sparvuggla, rödstjärt och nattskärra. På klockgentiana har ägg av alkonblåvinge påträffats och av övrig fauna kan nämnas mård, snok samt grod- och paddlek i södra änden av Stora Kroksjön.

 

KVALITET

A large unexploited forest area of first and second generation coniferous woods. The habitats are representative for the region of west Sweden.

KARAKTAR

The area is situated in a fissure-valley landscape with a sharp topography, wide areas of bare rock and a thin moraine layer. The moraine is very poor in nutriants. The area has a large share of small lakes.

Fiskgjusen ses ofta vid Abborresjön och Kroksjön (LD)