Kvarnsjöområdet

Syfte: Att bevara det i huvudsak opåverkade ekosystemet med skog och våtmarker och därtill knutna ekologiska, botaniska och zoologiska värden. Områdets rekreativa värden som betingas av vildmarkskaraktären, den intressanta topografin och den tilltalande landskapsbilden kring Kvarnsjöarna.

 

Areal: 92 hektar, varav 9 ha vatten, 66 ha skogsmark med barrskog och 17 ha mossar och impediment. Tillsammans med de närbelägna områden Trehörnings- och Kroksjöområdet uppgår arealen till 398 ha.

 

Läge: 12 km ostnordsost om Älvängen. Norr om vägen mellan Skogstorp och Anten i Risvedenområdet.

 

Sevärdheter: Den tilltalande landskapbilden, vildmarks-karaktären och intressanta topografin kring de tre sjöarna Övre, Mellersta och Nedre Kvarnsjön. Gammal opåverkad skog med stora botaniska och zoologiska värden. Utsiktspunkt vid Nedre Kvarnsjöns norrbranter.

 

Naturförhållanden: Reservatet utgör en del av kärnområdet i Risveden, ett större och förhållandevis opåverkat, barrskogslandskap som anses mycket representativt för västsvenska förhållanden. Området präglas av en mosaik av barrskog, fukthedar, kärr och sjöar. Terrängen är påtagligt kuperad med ett flertal bergbranter och stup, men nivåskillnaderna är måttliga: upp till 40 meter.

 

Skogen i området utgörs mestadels av barrblandskog. Bitvis är inslaget av asp, ek och björk rikligt. I huvuddelen av området växer gammal skog med naturskogskaraktär, dvs. skog som praktiskt taget saknar spår av skogsbruksåtgärder. Här är inslaget av lågor, högstubbar och torrakor stort. Äldre tallar, upp till cirka 200 år gamla, finns spridda i området.

 

Floran är karakteristisk för västsvenskt skogsområdet. Utpräglat västliga arter är väl företrädda inom området, t.ex. myrlilja och tuvsäv. Gammelgranslav, kattfotslav, hållav, nållavar etc. förekommer i de mest opåverkade skogsbestånden. I vissa våtmarker finns inslag av mer krävande arter som ängsstarr och gräsull. Flera rödlistade kärlväxter, mossor, lavar och svampar är påträffade i området.

 

För djurlivet är reservatet en viktig del av Risvedens kärnområde. Bl. a. fiskgjuse, duvhök, spillkråka, mindre hackspett, tretåig hackspett, orre, tjäder, järpe, sparvuggla, pärluggla, rödstjärt och nötkråka har observerats.

 

Området har genom sin vildmarkskaraktär stort rekreativt värde. Terrängen är kuperad, landskapsbilden kring sjöarna domineras av gammal skog i sluttningar och branter. Genom området slingrar en stig från Skogstorpsvägen via Örevattnet till Nedre Kvarnsjön. Därifrån en i riktning mot Ekliden.

 

I sjöarna, som disponeras av Vikanders fiskeklubb, finns abborre, gädda och öring. De ingår ej i något fiskevårdsområde. Skogsbruk har i modern tid bedrivits endast i mycket begränsad omfattning.

 

Bron mellan de övre Kvarnsjöarna

Råbock

Vitmossa--fast röd..

Nedre Kvarnsjön

Minne från istiden

Vinter vid Mellersta Kvarnsjön

Karta över Kvarnsjöarna--Rullesjöarna.

Stor utökning 2016 så att området knyts samman i Risveden vildmark med Kvarnsjöarna, Kroksjön, Salsjön, Rullesjöarna, Ljusevatten och Kroppsjön.