Rammdalen

Syfte: Ändamålet med naturreservatet skall vara att bibehålla ett i huvudsak opåverkat skogs- och sjöekosystem och därtill knutna ekologiska, botaniska och zoologiska värden samt att bevara områdets rekreativa värden. Riksintresse för naturvård och friluftsliv.

 

Areal: 26 hektar, varav 24 ha barrskog och 2 ha vatten.

 

Läge: 13 km väst Alingsås, 20 km norr om Lerum, 7 km Sydost Skepplanda.

 

Sevärdheter: Rammsjön och Rammdalsberget, Skäddas grotta, den gamla skogen.

 

Naturförhållanden: Området utgör en del av kärnan i Risvedenområdet. Det är ett förhållandevis opåverkat barrskogslandskap med branta bergstup som bidrar till att skapa ett dramatiskt, vildmarksartat landskap.

 

Skogen i området utgörs mestadels av blåbärsgranskog. Öster om Rammdalen och Rammsjön och i själva dalen växer gammal naturskog, skog som praktiskt taget saknar spår av skogsbruksåtgärder. De otillgängliga branterna har varit kontinuerligt skogbeväxta. Väster och söder om Rammsjön förekommer medelålders planterad skog och två mindre hyggen. Ett skogsbestånd med rikt lövinslag finns i söder. Längs bäcken mellan Rammsjön och Lerkärr växer sumpskog dominerad av al och björk.

 

Rammsjön, vilken ligger i en gryta mellan barrskogsklädda sluttningar, är en relativt näringsfattig skogssjö med näckrosor som karaktärsgivande vegetation. Lerkärr skiljer sig från Rammsjön genom rikare vegetation där den på fastlandet sällsynta gotlandsagen har en av sina rikaste förekomster i länet. Det är framför allt floran i dalen som tilldrar sig intresse från botanisk synpunkt. Det fuktiga klimatet i dalgången skapar gynnsamma förutsättningar för en särpräglad flora. Särskilt ormbunksfloran är väl företrädd, med bl. a. kärrbräken, och kambräken. Ett flertal sällsynta mossarter, upptagna på Naturvårdsverkets rödlista, växer längs bäcken i dalbottnen. Av dessa bör särskilt skirmossan framhållas. Den är känd i Sverige från endast ett tjugotal platser. Nyupptäckt art är svampen blåtryffel, ytterst sällsynt.

 

För djurlivet är reservatet en viktig del av Risvedens kärnområde. Här häckar bl. a. spillkråka, sparvuggla och nötkråka.

 

Den dramatiska topografin och den bitvis urskogsartade naturen erbjuder besökaren på goda möjligheter till natur- och vildmarksupplevelser. Från Rammdalsberget har man en vidsträckt utsikt över Rammsjön och odlingsmarkerna kring gården Skäfthult, som ligger inbäddade i skogshavet. En väl upptrampad stig, Risvedenspåret, leder genom reservatet. Denna förbinder området med närmaste allmänna väg vid Sjövik och med övriga delar av Risveden och närliggande reservaten Trehörnings-, Kroksjö- och Kvarnsjöområdet.

 

Reservatet allvarligt skadat vid stormen Egon i Januari 2015, på grund av upptaget kalhygge intill reservatets västra sida. Dessutom har man avverkat skog inne i reservatet, vilket är olagligt. Natura 2000 område dessutom.

 

Rammdalen

 

An unexploited forest area of first and second generation coniferous woods. As a result of the unspoilt caracter of the site and it´s oceanic climate a concentration of nationally threatened cryptogams can be found here.

 

Närgånget skogsbruk 2014, påverkar reservatets biologiska mångfald negativt.

winter beauty

Berguv, pull, i Rammdalsberget (LD)