Rapenskår

Syfte: Ett skydd av området skulle bevara ett variationsrikt området utmed Grönån. I de blockrika branterna växer en lövnaturskog av ek, lind, lönn, al och gammal tall. I dalgången finns en högstammig lövskog. Överallt finns rikligt med död ved och ett stort antal signalarter som ger ett mycket högt naturvärde.

 

Areal: 42 hektar skog, äng och å.

 

Läge: 5 km nordost Skepplanda. Från bron över Grönån vid Rapenskår leder en mindre stig in i området, spångad och med trappor och rastbord på utsikten.

 

Sevärdheter: Torpruin vid Mökhult, lövängsrest, fuktäng, mäktiga bergbranter utmed Grönån, urskogsliknande lövskog

 

Naturförhållanden: Bördig skogsmark, bergbranter, med överväldigande örtflora, kännetecknar området. Rikedomen på blåsippa är speciell. Skogen är delvis urskogsliknande med mycket död ved och gamla träd. Här växer ett stort antal hotade arter som fällmossa, platt fjädermossa och bårdlav. Här finns också lövängsrester, fuktängar, källor, bäckar, stenmurar och torpruin.

 

Örtfloran är mycket rik. Hela 101 arter har påträffats varav många ovanliga och sällsynta, t.ex. skogsbingel, trolldruva, desmeknopp, kattfot, vätteros, trollsmultron, nästrot, gullpudra, rockentrav, tvåblad och glansnäva. 26 arter av mossor har observerats.

 

Fågellivet är intressant med arter som forsärla, strömstare, stjärtmes, stenknäck, mindre hackspett och gröngöling. I ån finns lax, öring och havsnejonöga. Vildsvin har börjat uppträda.

 

Partier med granskog har nu röjts bort och ytorna  ersätts med lövskog.

 

KVALITET

The site includes large deciduous woods with several nationally red-listed species. Parts of the oak woods have a species-rich herb flora. The natural river holds important fish like salmon and trout.

KARAKTAR

The site contains large deciduous woods situated on mountain sides and along a small natural river.

 

Karta med stigar och fornlämningar