Risheds naturreservat

Syfte: Syftet med reservatsbildningen är att bevara områdets värdefulla lövskogar, ängsmarker och vattendrag med tillhörande växt- och djurliv. I syftet ingår också att hålla området tillgängligt för friluftsliv.

 

Areal: Den skyddade arealen uppgår till 46 ha.

 

Läge: Ale kommun, cirka 2 km ÖSÖ om Alafors tätort, intill väg 1968 mot Starrkärr-Kilanda.

 

Sevärdheter: Kyrkvägsstenen, två torpruiner.

 

Naturförhållanden: Öster om Alafors inramas det öppna jordbrukslandskapet av lövskogsklädda bryn och kullar. Söderut i detta landskap har en mindre å skurit ner en djup ravin i de lösa sedimentlagren. De öppna betesmarkerna kring ån brukar benämnas Risheds ängar eller Amfrids dalar.

 

Mot söder övergår betesmarken i lövskog på ömse sidor om vattendraget; ett ca 30 hektar stort område med orörd och artrik ädellövskog, ofta benämnd Ulvstorps lövskogar.

 

Den rika floran har sannolikt sin orsak i den lokala förekomsten av basisk bergart (ultramafisk metabasit) och kanske skalgrus i leran.

 

Kontrasterna i området är starka, med karg ekkratt på höjdernas tunna moräntäcke och frodig lövvegetation på dalgångens glaciala finlera.

 

Risheds ängar är ett naturskönt område som präglas av öppna betesmarker med en bård av al längs ån och rikligt med vildapel, hägg och nypon på flera slänter. Ett par små, branta dalsänkor vindlar sig ned mot bäcken. Delar av betesmarken bär spår av gödsling, men fläckvis uppträder naturbetesmark med arter som svinrot, darrgräs och gullviva.

 

Ulvstorps lövskogar karaktäriseras av en stor variation i träd- och buskskiktet. Förutom eken finner man ett flertal trädslag såsom ask, alm och lind. Många av träden är gamla och grova, och vissa exemplar av asp, björk, sälg och rönn lär tillhöra de grövsta i kommunen. Förekomsten av hålträd samt lågor, torrakor och annan död ved är påtaglig. I buskskiktet ingår bl.a. hassel, hägg och videarter.

 

Fältskiktet domineras i de rikare delarna av nordlundarv med inslag av arter som gullpudra, blåsippa, skogsbräsma och strutbräken.

 

Fågelfaunan är artrik och innehåller flera av lövnaturskogens arter såsom kattuggla, skogsduva, nötkråka, bivråk, stjärtmes, och stenknäck. Hålträden är många och av t.ex. hackspettar häckar mindre hackspett, större hackspett, spillkråka och gröngöling.

 

På Risheds ängar tillkommer några av odlingslandskapets arter, t.ex. tofsvipa och tornfalk.

 

Till områdets kvalitéer för friliftsliv bidrar den stora variationen av tilltalande naturmiljöer i ett småskaligt, strövvänligt landskap; bäckdalar, bergbranter, ängsmarker och vildvuxen lövskog. På våren ger blom- och fågelrikedomen höga upplevelse- och identitesvärden. Blommande hägg och vildapel bidrar då också till att ytterligare försköna området. En känsla att vandra i "Edens lustgård" infinner sig då. Från berget i västra delen har man en vidtsräckt utsikt över lövskogen och angränsande kulturmarker.

 

Partier med granskog har nu tagits bort och ytorna skall ersättas med lövskog.

 

Beslut 27 april 2006

 

Karta över Risheds naturreservat.