Skårskogen

24 hektar naturskog vid Skår

 

Skogen är både gammal och orörd, -unikt.

Rena urskogen

 

Ålder från 120 - 200 år.

Brödtaggsvamp

 

Starkt hotad art som visar lång skoglig kontinuitet.

Artrik gammelskog

 

Knärot, grönpyrola, blåsippa, skärmstarr, missne, några intressanta kärlväxter i gammelskogen.

Sumpskog

 

Rika sumskogspartier.

Lövinslag

 

Många gamla mossbelupna ekar finns i denna skog.

Gammelskog.

Skårs naturreservat, angränsar till Bergsjöns reservat. Bildat 2016-17.  Areal: 23,7 ha.