Äldre, övervägande barrskog, med mycket död ved och goda inslag av lövträd, såsom rönn. PÅ dessa är det gott om havstulpanlav. Areal 5,7 ha.

Bevarat som biotopskydd.

Gammelgran

Myrmark

Karta utvisande biotopskyddet syd Valsjön.