Verleskogen

Syfte: Att bevara ett gammalt skogsbestånd i Risveden som innehåller flera värdefulla kvalitéer och några, tidigare ej kända lokaler för rödlistade arter av kryptogamer och fågelarter. Området bedöms vara av särskilt intresse för naturvård och friluftsliv

 

Areal: Arealen uppgår till 85,4 ha, varav 7 ha skog yngre än 70 år, 18 ha 100-110 år, 10 ha 111-140 år, 11 ha 141-170 år, 19 ha äldre än 170 år. Övrig mark består av sjöar 7 ha, mossar och kärr 13,4 ha.

 

Läge: 7 km NO om Skepplanda tätort. Tillgängligt från vägen Skepplanda-Hålanda och till höger mot Värhuvud-Holmevattnet vid Verle by.

 

Sevärdheter: Den orörda gamla skogen, flyttblock, sjöar och mossar ...

 

Naturförhållanden: Området utgörs av ett större barrskogsområde med varierad till stor del gammal skog med tallar på ca 200 års ålder. Här finns en dalgång med en liten bäck som omges av äldre, fuktig och olikåldrig blandskog som övergår i sumpskog med gran och al. Man finner också blåbärsgranskogar och en hel del hällmarksskogar, främst kring sjöarna. Små inslag av lövträd.

 

Fågellivet är rikt med flera mindre vanliga arter; tjäder, storlom, fiskgjuse, sparvuggla, pärluggla, rödstjärt, nattskärra, mindre hackspett- för att nämna några. ............

 

Reservat: Kontrakt om inköp skrivet den 08-03-19 av "Naturarvet-Ett klick för skogen" och markägaren för Verle 1:39.

 

Skogen räddad den 09-03-18 i samverkan med Stiftelsen Naturarvet, Västkuststiftelsen, Ale kommun, som erhåller bidrag från Naturvårdsverket, och Fältbiologerna.

 

Invigning av reservatet 29 maj 2010.

 

Verleskogens karta