Göpås rasbranter är en rest av en artrik naturskog i blockterräng med höga naturvärden. I övrigt i grunden förstört av skogsbruk, men får ses som ett restaureringsområde i ett större framtida perspektiv. Så sent som på 60-talet en av de verkliga pärlorna i Risveden.

Utsikten är magnifik över Värakärr och Tinnsjön. 

Gammelskog i branterna med tallar på 200 år

Många sällsynta arter av mossor, lavar och svampar har hittats.

Naturskogsrest av väsentlig betydelse för naturvården.