Rörmossens gammelskog

Mossornas skog

 

 

Skogen vid Rörmossen i Risveden.

 

Denna gammelskog på drygt 20 hektar ansluter till Skårskogen och Bergsjöns Naturreservat i öster. Skogen

består av övervägande gran och tall med inslag av ek, asp, björk, rönn och al. Ålder för det äldre skiktet beräknas till 120-200 år.

 

Rörmosseskogen är kuperat och innehåller även vackra sumpskogspartier och bäckar. Här finns t ex rödgul trumpetsvamp, svart taggsvamp, brödtaggsvamp, trollskägg, havstulpanlav, kattfotslav, blåsippa, kornknutmossa, gransotdyna, knärot m.fl.

 

Större delen har inte påverkats av skogsbruk på mycket länge. Spår av kolningsgrop har noterats.

 

Skogen har inventerats på signalarter och rödlistade arter av svampar, mossor och lavar under 2012.

Fågelfaunan får anses vara liknande den i angränsande reservat. Spår av tjäder har noterats.

Denna typ av äldre skog bör alltid ses som akut hotad.

 

Rödgul trumpetsvamp signalerar kalkbarrskogar eller avgränsade små mineralrika ytor i barrskogslandskapet, vilka normalt har höga naturvärden. I urbergsbygder, som detta område, är den en mycket bra signalart på känsliga skogsbiotoper, t ex källpåverkade marker med ytligt och rörligt markvatten.

 

Svart taggsvampär en bra signalart som visar på skogsområden med höga naturvärden. Vanligtvis är det fråga om äldre barrskog med lång trädkontinuitet. På lokalerna förekommer oftast många andra ovanliga och rödlistade arter.

 

Brödtaggsvampoch övriga fjälltaggsvampar är mycket bra indikatorer på skogar med höga naturvärden. De är knutna till växtplatser med äldre träd där såväl skogs- som vegetationstyp har långvarig kontinuitet och de tål inte slutavverkning. Särskilt skyddsvärda är lokaler där flera olika marktaggsvampar uppträder tillsammans.

 

Kornknutmossa som förekommer i skogsmark indikerar miljöer med rik och jämn tillgång på fuktigt liggande ved, t ex sumpskog med höga naturvärden. Arten är rödlistad.

 

 

För att lättast komma till skogen ifråga, bör man köra vägen Skepplanda-Hålanda och ta av

mot höger till Mickelsdamm. Några hundra meters promenad strax innan vändplanen och man är framme.

 

 Gallring har påbörjats dec. 2014 och kalhuggning av en del i nordväst som samtidigt förstört en sumpskog med höga naturvärden. Aktion har inletts för att försöka rädda det mesta av denna fantastiska skog.