Skarnhålan

Risvedens kanske artrikaste gammelskog med arter som blåtryffel, blylav, pulverädellav, veckticka, brödtaggsvamp, knärot m.fl.  Tillsammans med området syd Gravlången en enastående rik och orörd naturskog med mycket höga naturvärden. Klassat som skog med unika naturvärden. En ung tallskog tränger in mellan dessa två delar. Tjäderlek där. Areal ca 40 ha.

Insamling av medel genom Naturarvet pågår nu!

 

 

Söder om tjärnen Gravlången, och sammanhängande med reservatet Ekliden , Skarnhålan/Röda Berget samt ett biotopskyddat område, finns en gammal och orörd naturskog. Terrängen är kuperad och i branterna beväxta med mest lövskog och tall. Ovan dessa övervägande barrskog med gran och tall och är klassat som nyckelbiotop. 

Fynd av mossa 2015: Cynodontium jenneri, storklipptuss.

En magisk skog!

Härlig naturskog

Ekskog i branterna

Tvåhundraåriga tallar

Fällmossa