Ädellöv på Valås

Valås bebott sedan 1500-talet.

Gamla lövträd att beundra. Stor artrikedom.

Vad som återstår av det gamla torpet Valås.

Karta över nyckelbiotopen Valås. I anslutning till kulturmarkerna finns orörd naturskog.