Valeöga, reservatsobjekt

Valeöga -och skogen däromkring- är med ett flertal arter som 

signalerar gammal skyddsvärd skog, nu skyddad som biotopskydd. Cirka 15 hektar övervägande barrskog, delvis sumpskog med al, rönn, björk.  Tjädermarker.

 

Bör kunna utvidgas till reservat  då angränsande skogsmarker också är påtagligt orörda sedan länge. Delvis fragmenterat av skogsbruk. Nära till Risveden vildmarks naturreservat.

Karta visar nyckelbiotoper och biotopskydd

2019.

Bilder från Valeöga